План закупок

План закупки размещен по адресу: http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/